ALGEMENE VOORWAARDEN

WORKSHOPS EN CURSUSSEN (exclusief online cursussen)

Aflasten en annuleren
Ilse Spijkers/ Spijkers Academie behoudt zicht het recht voor om een workshop of cursus te allen tijde af te lasten. Ik doe er alles aan om dit te voorkomen, maar wanneer dit gebeurt, krijgen de ingeschreven deelnemers van de betreffende workshop/cursus het betaalde workshop-/cursusbedrag teruggestort.

Annuleer je meer dan een week voor aanvang van de betreffende workshop/cursus, krijg je, als je al betaald hebt, het volledig betaalde bedrag retour. Annuleer je echter binnen 1 week voor aanvang van de betreffende workshop/cursus, dan krijg je 50% van het betaalde bedrag terug.  Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang, dan kan ik je het betaalde workshop/cursusgeld helaas niet meer terugstorten.

Inschrijven en betalen
Je deelname aan een workshop of cursus is pas definitief wanneer je betaling binnen is. Als je je hebt opgegeven, maar je betaling staat niet binnen 48 uur voor aanvang van de workshop of cursus op mijn bankrekening, dan vervalt je inschrijving en kan ik je plaats aan iemand anders geven.
De workshops en cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Mocht een workshop of cursus niet doorgaan dan hoor je dat uiterlijk 1 dag voor aanvang per email. Je ontvangt dan het betaalde workshop- of cursusbedrag voor deelname uiteraard retour.

Aansprakelijkheid
Tijdens de workshops en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op je kleding of spullen. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk, dus denk er altijd aan om oude kleding aan te trekken als we gaan werken met bijvoorbeeld verf, inkt of houtskool. Ik kan je kleding of andere eigendommen niet vergoeden als deze door de gebruikte materialen bevuild of beschadigd raken.
Ilse Spijkers/ Spijkers Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft Ilse Spijkers/ Spijkers Academie het recht om deze persoon te verwijderen alsmede deelname aan volgende workshops of lessen van de cursus te weigeren. Hierbij volgt geen restitutie van het workshop-/cursusgeld.

Overig
Ilse Spijkers/ Spijkers Academie behoudt zich het recht voor om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen. Ook kan ze de prijs voor deelname aan de workshops en cursussen aanpassen indien aanvullende kosten dit noodzakelijk maken om de workshop/cursus doorgang te kunnen laten vinden. Uiteraard zal ze de deelnemers van de betreffende workshop/cursus hiervan op de hoogte stellen.

ONLINE CURSUSSEN

Onderstaande punten zijn onverminderd van toepassing op alle online cursussen van Ilse Spijkers/Spijkers Academie.

Deze artikelen zijn aanvullend op de voorgaande Voorwaarden. Bij onderlinge strijd tussen bepalingen uit de Voorwaarden en deze aanvullende voorwaarden, hebben de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden voorrang.

Aanschaf van en toegang tot een online cursus
1. De aankoop van de online cursus is bindend. Annulering is niet mogelijk na betaling en het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Opdrachtgever krijgt toegang tot een online leeromgeving door middel van een account voorzien van gebruikersnaam en wachtwoord (de ‘Inloggegevens’). Deze Inloggegevens zijn persoonlijk van aard en mogen niet aan derden worden verstrekt. Opdrachtgever is verplicht zorgvuldig met zijn inloggegevens om te gaan.
3. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan het in het vorige lid bepaalde, kan Ilse Spijkers/ Spijkers Academie direct de toegang tot de online leeromgeving ontzeggen zonder dat er enig recht op welke vergoeding voor Opdrachtgever ontstaat.
4. In aanvulling op lid 3 van dit artikel heeft Ilse Spijkers/ Spijkers Academie, bij onrechtmatige toegang, per geval het recht op een vergoeding van Opdrachtgever van tenminste 2 (twee) maal de door Opdrachtgever betaalde prijs. Dit geeft Opdrachtgever niet het recht op nieuwe toegang en is onverminderd het recht van Ilse Spijkers/ Spijkers Academie schadevergoeding en andere middelen van genoegdoening.
5. Indien Opdrachtgever de cursus gebruikt in lijn met de Voorwaarden, wordt voor een periode van maximaal 3 jaar toegang tot de cursus verleend.
6.Ilse Spijkers/Spijkers Academie is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
7. Na een half jaar (gerekend vanaf aanschaf van de online cursus) vervalt het recht op persoonlijke feedback op de cursus. Als er na een jaar na aanschaf van de cursus nog niet gestart is met de cursus, vervalt de toegang tot de online cursus, zonder recht op teruggave van het aankoopbedrag.
8. Ilse Spijkers/ Spijkers Academie heeft te allen tijde het recht om de prijzen van de online cursusen te veranderen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op welke vergoeding dan ook verkrijgt.

Inhoud en vorm van de online cursus
1. De gehele cursus is op eigen tempo volledig digitaal te volgen. Alle benodigde informatie en ander cursussmateriaal is aanwezig in de online leeromgeving.
2. De cursus is opgesteld voor algemeen gebruik. Er is dan ook geen garantie dat de door Ilse Spijkers/ Spijkers Academie gewenste specifieke informatie wordt gegeven in de cursus of dat er bepaalde resultaten worden behaald.
3. De cursus is gemaakt door een professional met het doel dat Opdrachtgever zichzelf, met ondersteuning van de cursus, nieuwe vaardigheden aanleert. Hierbij is Ilse Spijkers/ Spijkers Academie binnen de leeromgeving bereikbaar ter ondersteuning.
4. Ilse Spijkers/ Spijkers Academie spant zich er voor in de informatie en oefeningen zo duidelijk en volledig mogelijk aan te bieden. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoedingen van welke aard dan ook ten opzichte van Ilse Spijkers/ Spijkers Academie over de inhoud of de vorm van de online cursus.
5. Ilse Spijkers/ Spijkers Academie staat niet in voor het niet behalen van het door Opdrachtgever beoogde resultaat of voor verwachtingen van Opdrachtgever die niet overeenkomen met het aanbod binnen de cursus.
6. De cursus is online beschikbaar. Ilse Spijkers/ Spijkers Academie kan geen garanties bieden over de beschikbaarheid van de cursus voor zover dit afhangt van de hosting provider van Ilse Spijkers/ Spijkers Academie.
7. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever zorg te dragen voor de juiste apparatuur, een internetverbinding en een webbrowser. Ilse Spijkers/ Spijkers Academie kan hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
8. Ilse Spijkers/ Spijkers Academie is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van de cursus naar eigen inzicht aan te passen, voor zover dit een verbetering van het aanbod betreft.

Rechten van Intellectuele Eigendom
1. Op alle onderdelen van de online cursus rust auteursrecht. Deze rechten liggen te allen tijde bij Ilse Spijkers/ Spijkers Academie. Ilse Spijkers/ Spijkers Academie garandeert voor onderdelen waarop auteursrecht van anderen rust, dat zij op de juiste manier gebruiksrechten heeft verkregen.
2. Opdrachtgever verkrijgt louter gebruiksrechten voor toegang tot en gebruiksrecht van de online cursus.
3. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever is beperkt tot het inloggen op de leeromgeving en zelf de online cursus in beeld brengen en gebruiken als cursus.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de cursus in beeld te brengen in groepsverband.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan anderen dan hemzelf toegang te verlenen tot zijn persoonlijke leeromgeving.
6. Opdrachtgever mag geen onderdelen van de cursus, of de cursus als geheel, delen met anderen op welke wijze dan ook.
7. Indien Opdrachtgever de online cursus, de leeromgeving of de inlogcodes op een andere manier gebruikt dan toegestaan, heeft Ilse Spijkers/ Spijkers Academie het recht (onverminderd andere wettelijke of contractuele rechten van Ilse Spijkers/ Spijkers Academie) om verdere toegang tot de cursus te weigeren en per overtreding een vergoeding te vorderen van Opdrachtgever van in ieder geval 2 (twee) keer de bedongen prijs.

OPDRACHTEN

Op het moment dat ik aan jouw opdracht kan gaan beginnen neem ik contact met je op en vraag ik je een aanbetaling te doen van minimaal 30% en maximaal 50% van het totaal bedrag, exclusief eventuele kosten voor transport. Zodra ik dit heb ontvangen zal ik starten.
Dit bedrag wordt niet terugbetaald wanneer je besluit het werk niet te kopen. Reden hiervoor is dat ik mijn materialen heb moeten aanschaffen en de nodige tijd heb besteed aan het maken van de tekening of het schilderij.
Van te voren geef ik een schatting van de verwachte levertijd, de mogelijkheid is dus aanwezig dat dit iets sneller, maar ook iets langer kan zijn.
Wanneer je besluit het werk niet af te nemen blijft het in mijn eigendom en ben ik vrij om deze te verkopen en/of tentoon te stellen.
Zorg ervoor dat je toestemming hebt van de persoon die de foto(‘s) heeft gemaakt die aangeleverd worden.
Wanneer ik toestemming krijg om de opdracht uit te voeren, krijg ik hiermee tegelijk toestemming om foto’s van het werkproces en het eindresultaat rechtenvrij te gebruiken en te publiceren ter promotie.
In principe is een tekening/schilderij een product wat een lange levensduur heeft, echter het is een zeer kwetsbaar medium. Veranderingen aan de tekening/het schilderij ten opzichte van hoe het is bij levering vallen daardoor niet onder de garantie.
Tijdens het proces, als de afronding van de tekening/het schilderij nadert, stuur ik je een foto. Deze mag je dan beoordelen en aangeven of je nog eventuele kleine aanpassingen zou willen. Binnen de prijs voor jouw opdracht valt; 2 maal een kleine aanpassing. Wanneer dit meer dan 2 keer moet gebeuren of het is een grote aanpassing, worden hier extra kosten voor Berekend.
Op het moment dat je tevreden bent met het eindresultaat en het overige deel van de betaling is afgerond, is het werk van jou. De wijze waarop de overdracht plaatsvindt kunnen we bespreken.

Wanneer er foto’s van het werk naar buiten gebracht worden, zou ik hiervan graag op de hoogte gesteld worden. Ook kan ik het erg waarderen als mijn naam daarbij vernoemd wordt.

Ilse Spijkers/ Spijkers Academie heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden of de inhoud van haar website te wijzigen en of aan te passen.

Versie Februari 2021.